HERTFORDSHIRE

 Dawn White 

Tring,  Tel: 078 5807 6681 dawn7sevenwayhealing@btopenworld.com    (Adv)               

BFVEA Practititioner Officer, Webmaster, Newsletter Editor

Lynda Tarpey

Cheshunt.  Tel: 07803 206 939 lynda@lyndatarpey.co.uk  www.lyndatarpey.co.uk (Adv)